Delilah

Shout shout shout Delilah
Shout shout shout at the top of your lungs
Shout shout shout Delilah
Shout shout shout until the kingdom comes

Stay away from me
Just stay away from my house
Stay away from me
Stay away or I'll sort you out

Shout shout shout Delilah
Shout shout shout 'till the kingdom comes

Treading on my dreams
Stop treading on my dreams x2

Out out out Delilah
Out out out stay out of my place
Out out out Delilah
Out out out or I'll rearrange your face

He'll never really be
He'll never be your lover
He'll never really be
He'll never really be your lover

So stay away from me
Just stay away from my house
Stay away from me
Just stay away or I'll sort you out

Shout shout shout Delilah
Shout shout shout 'till the kingdom comes

Treading on my dreams
Stop treading on my dreams x2

Delilah x5

Delilah

Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay. Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay