Forever Yellow Skies

Yellow Sky
I can see you in the yellow sky
See you again
I'll see you again
In my dreams
Morning light
I remember morning light
Outside my door
I'll see you no more
In my dreams
Forever
Forever I'll be
Forever holding you
Responsible
Black and white
It's become so black and white
It's become so wrong
So insecure
You're so insecure
That's what you are
Forever
Forever I'll be
Forever holding you
Responsible...

Forever Yellow Skies

Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay. Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay