That's How (skit)

[kon artis]
Hold up hold up i know you didnt just through shit up on this stage
Bitch ass nigga
Fuck me? nigga fuck you
(punching)
Mother fucking ass nigga
That's How (skit)

Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay. Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay