The Lung

No where to collapse the lung
Breathes a doubt in everyone
No where to collapse the lung
Breathes a doubt in everyone
No where to collapse the lung
Breathes a doubt in everyone
No where to collapse the lung
Breathes a doubt in everyone

The Lung

Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay. Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay