Porno Brainwash

Pornography is healthy.
Pornography is healthy.
If you're healthy, pornography is healthy.
If you're not healthy, nothing is healthy.
If you're healthy, pornography is healthy.
If you're not healthy, nothing is healthy.
Pornography is healthy.
Pornography is healthy.
Pornography is healthy.
Pornography is healthy , pornography is healthy.
Pornography is healthy.
Pornography is healthy.
Pornography is healthy.
Pornography is healthy.
(laughs)

Porno Brainwash

Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay. Tổng hợp lại các lời bài hát được yêu thích nhất hiện nay